Napoleon

 

 
De naam Ammersken

De oudste (tot op heden) bekende stamvader van de Ammersken Genealogie is Dirk Dirks, geboren rond 1700 in het Rheiderland destijds behorende bij het Koninkrijk Hannover.
Het nu Duitse deel van het Rheiderland behoorde tot ongeveer 1890 tot de "Hollandse" Frieslanden.
De kerkboeken in het Duitse Rheiderland zijn geschreven in het oud Nederlands.

Door de wetten van Napoleon rond 1811 moesten alle personen een achternaam toevoegen aan hun voornaam en toevoegsel: Harm Dirks (zoon).
Het vermoeden bestaat dat de naam Ammersken gekozen is met als voorbeeld de naam van een dorpje Ammersum onder de rook van Leer of de invloed van een gebied rond Bad Schwischenahn genoemd het Ammerland.

Naamsgeving 1811
Keizer Napoleon vaardigde een decreet uit, waarbij iedereen verplicht werd een familienaam op te geven. In de zuidelijke Nederlanden was dit decreet al uitgevoerd rond 1796, het noordelijke deel van Nederland volgde pas in 1811.

Een fragment uit dat decreet:
Art. 6. De familienaam,dien de vader, of by ontstentenis van dien, de grootvader van vaders zyde, verklaard heeft,te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blyven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen zyn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader, of, by gebreke van dien,de grootvader, de aanwezig zynde kinderen en kleinkinderen in zyne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of, by ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hy nog in leven is, benevens de plaats van zyn verblyf.

Voor de "Hollandse" Frieslanden werd het met de uitvaardiging van het dekreet van 18 augustus 1811 de inwoners verplicht gesteld om een achternaam te gaan dragen. De vader van een gezin of grootvader van een familie was verplicht een achternaam kiezen "zie Familienforschung und Namensrecht van 3-11-1979"

Voorlopige conclusie:
Dit betekent dat door Harm Dirks geboren op 3 november 1769 te Ditzumerhamrik in het Koninkrijk Hannover in het jaar 1811 de naam Ammersken als familienaam is ingevoerd.
Het resultaat van stamboomonderzoek in diverse archieven geeft een verschil aan in schrijfwijze van namen, of dit  dezelfde personen betreft is niet zeker.
Voor Harm Dirks Ammersken ben ik de volgende vermeldingen tegengekomen: "Harm Derks Ammersken" of dit dezelfde persoon betreft is niet zeker.

In mijn onderzoek naar de stamvader van de Ammersken Genealogie is Dirk Dirksde oudst bekende stamvader, voor de Parentelen van Jacob Dirks en Albertus Luijen heb ik nog geen connectie kunnen vinden in de Parenteel van Dirk Dirks.

Noot: (mochten er bezoekers zijn die over deze stamboom informatie kunnen geven of  meer duidelijkheid kunnen
verschaffen over namen en/of ontbrekende data, dan zou ik graag die informatie willen ontvangen).

voor contact en/of informatie:klik hier

naar boven